Amdanom ni

DARPARU’R DYSTIOLAETH, DATBLYGU POLISÏAU, ARWAIN Y FFORDD.

Mae’r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang (CGBIPR) yn darparu arweinyddiaeth fyd-eang ym maes ymchwil llosgiadau cynhwysol, gyda ffocws ar leoliadau ag adnoddau gwael..

Mewn gwledydd ag incwm isel neu ganolig (LMICau) mae anafiadau llosgi wedi troi’n argyfwng iechyd cyhoeddus anghofiedig, ac mae’r canlyniadau ar gyfer cleifion yn wael iawn. Er bod ymyriadau achub bywyd fforddiadwy ar gael er mwyn wynebu heriau sy’n bresennol yn y lleoliadau hyn, nid oes llawer o ddealltwriaeth ynglŷn â sut y gellir eu cyflawni mewn amrywiaeth eang o leoliadau. Trwy adeiladu gallu ymchwil partneriaid allweddol ac ymgorffori dull gwyddonol o weithredu ar draws ein gwaith, byddwn yn ceisio cau’r bwlch rhwng gwybodaeth a gweithredoedd.

Bydd rhwydwaith fyd-eang o ymchwilwyr yn cael ei arwain gan y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang o’i safle ym Mhrifysgol Abertawe, sefydliad ymchwil blaenllaw yn y DU. Bydd canlyniadau gweithgareddau’r Ganolfan yn cael eu defnyddio i ddatblygu strategaethau a fydd yn lleihau nifer yr anafiadau llosgi a gwella canlyniadau cleifion.

Yn 2017, enillodd y Ganolfan gyllid o’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) ar gyfer rhaglen dair blynedd er mwyn sefydlu Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgi. Gan weithio mewn partneriaeth ag Interburns, corff anllywodraethol sy’n gweithio’n uniongyrchol er mwyn trawsnewid gofal llosgiadau yn fyd-eang, rydym yn dechrau ar raglen ymchwil uchelgeisiol gyda rhwydwaith o gydweithwyr byd-eang.

Anafiadau llosgi mewn gwledydd ag incwm isel neu ganolig

Mae anafiadau llosgi yn effeithio’n anghyfartal ar wledydd a rhanbarthau tlawd lle y mae gwrthdaro cronig neu ddifrifol. Maent hefyd yn effeithio ar fenywod a phlant yn anghyfartal, yn enwedig yn Ne Ddwyrain Asia lle gwelwn mai llosgiadau yw’r unig ffurf o drawma sy’n fwy cyffredin i fenywod. Yn anffodus, mae cael mynediad at driniaeth briodol yn gyfyngedig ac mae’r cyfraddau goroesi yn llawer is nag ydyw mewn gwledydd cyfoethog. Golygai hyn hefyd fod mwy o gymhlethdodau sy’n arwain at bwysau enfawr marwolaeth a dioddefaint o ganlyniad i gamffurfiad corfforol, anabledd, a chanlyniadau seicolegol a chymdeithasol yr anafiadau trawmatig hyn.

Bydd ffocws cychwynnol gwaith y Ganolfan ar Nepal, Ethiopia a’r Tiriogaethau Palestinaidd a Feddiannwyd. Bydd y tîm ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithio’n agos gyda’i sefydliadau partner yn y lleoliadau hyn er mwyn nodi ymarfer clinigol cyfredol ar gyfer gofal llosgiadau a rhwystrau posibl i welliant. Bydd yn defnyddio gwyddoniaeth gweithredu a gwella er mwyn cael hyd i atebion ymarferol yn y lleoliadau hyn sydd ag adnoddau gwael.

Ffeithiau am anafiadau llosgi byd-eang:

  • Mae pobl sy’n byw mewn gweledydd ag incwm isel neu ganolig yn wynebu risg uwch o losgiadau na phobl mewn gwledydd ag incwm uchel
  • O fewn pob gwlad mae risg o losgiadau yn cyfateb i statws cymdeithasol-economaidd.
  • Yn India mae dros filiwn o bobl yn derbyn llosgiadau cymedrol neu ddifrifol bob blwyddyn
  • Mae bron i 173,000 o blant Bangladesh yn derbyn llosgiadau cymedrol neu ddifrifol bob blwyddyn
  • Mae lampau anniogel cerosin a phoptai ac isadeiledd trydanol gwael yn cyfrannu’n sylweddol at bwysau byd-eang anafiadau llosg
X
Back to top