Sagun

Arianwyr

National Institute for Health Research (NIHR)

National Institute for Health Research (NIHR)

Yn 2017, enillodd y Ganolfan gyllid o'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR) ar gyfer rhaglen dair blynedd a fydd yn sefydlu Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgi. Bydd cwmpas gwaith y ganolfan ar gyfer y cyfnod hwn yn canolbwyntio ar gyflwyno allbynnau a chanlyniadau'r prosiect hwn.

Darllen Mwy
EPSRC

EPSRC


Gwnaeth y Ganolfan llwyddo i ennill grant bach yn 2017 i wella gallu presennol tacsis beiciau modur a'u gyrwyr i weithredu fel ymatebwr cymorth cyntaf a mynd i'r afael ag argyfyngau llosgi mewn amgylchiadau "y filltir olaf" yn Affrica wledig, gan ddechrau trwy gynnal astudiaeth yn Sierra Leone.

Partneriaid

Sagun

Sagun

Creda SAGUN bod tlodi, anghyfiawnder a gwahaniaethu cysylltiedig, a diraddiad amgylcheddol yn tarddu o berthynas anghytgordiol rhwng bodau dynol a pholisïau annigonol i ymdrin â nhw

Ymweld â'r Safle
Iechyd Affrica AMREF

Iechyd Affrica AMREF


Mae Iechyd Affrica Amref yn cydweithio gyda chymunedau yn Affrica er mwyn creu newid iechyd parhaol.

Ymweld â'r Safle
Cymorth Meddygol i Balestiniaid (MAP)

Cymorth Meddygol i Balestiniaid (MAP)

Gweledigaeth MAP yw gweld dyfodol lle mae'r holl Balestiniaid yn gallu cael mynediad at system gofal iechyd effeithiol a chynaliadwy a arweinir yn lleol, a lle mae eu hawliau i gael iechyd ac urddas yn cael eu gwireddu'n llawn.

Ymweld â'r Safle
Interburns

Interburns


Mae Interburns yn elusen sy'n ymrwymedig i drawsnewid gofal ac atal llosgiadau yn fyd-eang trwy addysg, hyfforddiant, ymchwil ac adeiladu capasiti.

Ymweld â'r Safle
Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste

Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste

Mae'r ganolfan yn gweithio gyda chydweithwyr o Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Ymchwil i Anafiadau yn Nepal NIHR ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, er mwyn manteisio i’r eithaf ar synergeddau ac i rannu gwybodaeth o arolygon sy’n cael eu cynnal yn Nepal.

Ymweld â'r Safle
Canolfan Johns Hopkins ar gyfer Iechyd Byd-eang

Canolfan Johns Hopkins ar gyfer Iechyd Byd-eang

Mae'r ganolfan yn casglu ynghyd sylfaen wybodaeth helaeth Hopkins er mwyn datblygu atebion cynaliadwy sy'n croesi’r ffiniau sy'n atal iechyd da o gwmpas y byd.

Ymweld â'r Safle
Sefydliad George

Sefydliad George


Mae Sefydliad George ar gyfer Iechyd Byd-Eang yn sefydliad ymchwil iechyd a meddygol wedi’i leoli yn Awstralia, ei genhadaeth yw gwella iechyd miliynau o bobl yn fyd-eang.

Ymweld â'r Safle
Prifysgol Americanaidd Beirut (AUB)

Prifysgol Americanaidd Beirut (AUB)

Mae’r Sefydliad Iechyd Byd-eang yn AUB yn rhoi sylw i heriau iechyd byd-eang, gyda ffocws ar gyd-destun ac effaith gynaliadwy drwy ddefnyddio dull rhyngddisgyblaethol.

Ymweld â'r Safle

Cydweithwyr

Gweinyddiaeth Ffederal Iechyd, Ethiopia

Gweinyddiaeth Ffederal Iechyd, Ethiopia


Rydym am greu dinasyddion iach a galluog a darparu gwasanaeth iechyd sydd wedi'i integreiddio'n dda, yn gyflym ac yn foddhaol – a chanddo system gweinyddu, rheoli a chymorth.

Ymweld â'r Safle
Academi Genedlaethol ar gyfer y Gwyddorau Meddygol (NAMS)

Academi Genedlaethol ar gyfer y Gwyddorau Meddygol (NAMS)

Tri phrif amcan NAMS yw: darparu addysg uwch ym maes Meddygaeth; cynhyrchu adnoddau dynol medrus a gwybodus ar gyfer rhoi triniaeth i bobl gyffredin; bod yn ffynhonnell ymchwil ym maes y gwyddorau iechyd yn y wlad.

Ymweld â'r Safle
Cymdeithas Llosgiadau Nepal

Cymdeithas Llosgiadau Nepal


Ein cenhadaeth yw hyrwyddo atal llosgiadau a datrys y problemau sy’n gysylltiedig ag anafiadau llosgi a sgaldiadau yn Nepal.

Ymweld â'r Safle
Prifysgol Njala

Prifysgol Njala

Mae Prifysgol Njala yn brifysgol gyhoeddus a leolir yn Bo ac yn Njala, yn Ardal Moyamba, Sierra Leone. Hon yw'r ail brifysgol fwyaf yn Sierra Leone ac mae hefyd yn rhan o Brifysgol Sierra Leone.

Ymweld â'r Safle
Prifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe


Prifysgol Abertawe yw cartref y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang, ac mae hefyd yn bartner arweiniol ar gyfer y Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgi.

Ymweld â'r Safle
X
Back to top