Sagun

Arianwyr

National Institute for Health Research (NIHR)

National Institute for Health Research (NIHR)

Yn 2017, enillodd y Ganolfan gyllid o'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR) ar gyfer rhaglen dair blynedd a fydd yn sefydlu Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgi. Bydd cwmpas gwaith y ganolfan ar gyfer y cyfnod hwn yn canolbwyntio ar gyflwyno allbynnau a chanlyniadau'r prosiect hwn.

Darllen Mwy
EPSRC

EPSRC


Gwnaeth y Ganolfan llwyddo i ennill grant bach yn 2017 i wella gallu presennol tacsis beiciau modur a'u gyrwyr i weithredu fel ymatebwr cymorth cyntaf a mynd i'r afael ag argyfyngau llosgi mewn amgylchiadau "y filltir olaf" yn Affrica wledig, gan ddechrau trwy gynnal astudiaeth yn Sierra Leone.

Partneriaid

Sagun

Sagun

Creda SAGUN bod tlodi, anghyfiawnder a gwahaniaethu cysylltiedig, a diraddiad amgylcheddol yn tarddu o berthynas anghytgordiol rhwng bodau dynol a pholisïau annigonol i ymdrin â nhw.

Ymweld â'r Safle
Iechyd Affrica AMREF

Iechyd Affrica AMREF


Mae Iechyd Affrica Amref yn cydweithio gyda chymunedau yn Affrica er mwyn creu newid iechyd parhaol.

Ymweld â'r Safle
Cymorth Meddygol i Balestiniaid (MAP)

Cymorth Meddygol i Balestiniaid (MAP)

Gweledigaeth MAP yw gweld dyfodol lle mae'r holl Balestiniaid yn gallu cael mynediad at system gofal iechyd effeithiol a chynaliadwy a arweinir yn lleol, a lle mae eu hawliau i gael iechyd ac urddas yn cael eu gwireddu'n llawn.

Ymweld â'r Safle
Interburns

Interburns


Mae Interburns yn elusen sy'n ymrwymedig i drawsnewid gofal ac atal llosgiadau yn fyd-eang trwy addysg, hyfforddiant, ymchwil ac adeiladu capasiti.

Ymweld â'r Safle
Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste

Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste

Mae'r ganolfan yn gweithio gyda chydweithwyr o Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Ymchwil i Anafiadau yn Nepal NIHR ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, er mwyn manteisio i’r eithaf ar synergeddau ac i rannu gwybodaeth o arolygon sy’n cael eu cynnal yn Nepal.

Ymweld â'r Safle
Canolfan Johns Hopkins ar gyfer Iechyd Byd-eang

Canolfan Johns Hopkins ar gyfer Iechyd Byd-eang

Mae'r ganolfan yn casglu ynghyd sylfaen wybodaeth helaeth Hopkins er mwyn datblygu atebion cynaliadwy sy'n croesi’r ffiniau sy'n atal iechyd da o gwmpas y byd.

Ymweld â'r Safle
Sefydliad George

Sefydliad George


Mae Sefydliad George ar gyfer Iechyd Byd-Eang yn sefydliad ymchwil iechyd a meddygol wedi’i leoli yn Awstralia, ei genhadaeth yw gwella iechyd miliynau o bobl yn fyd-eang.

Ymweld â'r Safle
Prifysgol Americanaidd Beirut (AUB)

Prifysgol Americanaidd Beirut (AUB)

Mae’r Sefydliad Iechyd Byd-eang yn AUB yn rhoi sylw i heriau iechyd byd-eang, gyda ffocws ar gyd-destun ac effaith gynaliadwy drwy ddefnyddio dull rhyngddisgyblaethol.

Ymweld â'r Safle

Cydweithwyr

Gweinyddiaeth Ffederal Iechyd, Ethiopia

Gweinyddiaeth Ffederal Iechyd, Ethiopia


Rydym am greu dinasyddion iach a galluog a darparu gwasanaeth iechyd sydd wedi'i integreiddio'n dda, yn gyflym ac yn foddhaol – a chanddo system gweinyddu, rheoli a chymorth.

Ymweld â'r Safle
Academi Genedlaethol ar gyfer y Gwyddorau Meddygol (NAMS)

Academi Genedlaethol ar gyfer y Gwyddorau Meddygol (NAMS)

Tri phrif amcan NAMS yw: darparu addysg uwch ym maes Meddygaeth; cynhyrchu adnoddau dynol medrus a gwybodus ar gyfer rhoi triniaeth i bobl gyffredin; bod yn ffynhonnell ymchwil ym maes y gwyddorau iechyd yn y wlad.

Ymweld â'r Safle
Cymdeithas Llosgiadau Nepal

Cymdeithas Llosgiadau Nepal


Ein cenhadaeth yw hyrwyddo atal llosgiadau a datrys y problemau sy’n gysylltiedig ag anafiadau llosgi a sgaldiadau yn Nepal.

Ymweld â'r Safle
Prifysgol Njala

Prifysgol Njala

Mae Prifysgol Njala yn brifysgol gyhoeddus a leolir yn Bo ac yn Njala, yn Ardal Moyamba, Sierra Leone. Hon yw'r ail brifysgol fwyaf yn Sierra Leone ac mae hefyd yn rhan o Brifysgol Sierra Leone.

Ymweld â'r Safle
Prifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe


Prifysgol Abertawe yw cartref y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang, ac mae hefyd yn bartner arweiniol ar gyfer y Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang ar Drawma Llosgi.

Ymweld â'r Safle
X
Back to top