Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Blwyddyn gyntaf lwyddiannus yn y Ganolfan Anafiadau Llosgi Fyd-eang

Newyddion | 14/11/2018

Mae’r tîm yma yn y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang (CGBIPR) wedi mwynhau egwyl hamddenol dros yr haf, ac rydym wedi cymryd yr amser i adfyfyrio ar yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn gyntaf ddwys o ran gweithgarwch ymchwil.

Rydym wedi tyfu o 1 unigolyn gyda gweledigaeth ar sut i ymchwilio i ofal llosgiadau byd-eang a’i wella, i dîm craidd bach ond angerddol o 5 o staff ymchwil a phrosiect, gyda theulu estynedig o dros 20 o aelodau tîm sy’n gweithio i wella canlyniadau i’r rheiny sy’n dioddef o anafiadau llosgi, ar draws ein gwledydd partner.

Ers ein lansiad ffurfiol ym mis Tachwedd 2017 ac yn ystod ein blwyddyn gyntaf fel Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang NIHR ar drawma llosgi, rydym wedi sefydlu partneriaethau ar draws Asia, Affrica a’r Dwyrain Canol. Rydym ni eisoes wedi gallu cael mewnwelediad i ehangder ac achosion llosgiadau mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanolog (LMICs) drwy ein gwaith yn Nepal, ac rydym ni’n datblygu ein gwybodaeth drwy astudiaethau yn Ethiopia a’r Tiroedd Palestinaidd dan Feddiant. Mae’r ymchwil yn paratoi’r ffordd i ni gychwyn ar gam nesaf ein hastudiaeth, lle byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i ateb y cwestiwn hollbwysig – sut gellir atal anafiadau llosgi a pha strategaethau sy’n gwneud gwahaniaeth?

Rydym ni hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth â chohort o weithwyr iechyd proffesiynol rhyngwladol i ddatblygu hyfforddiant Gofal Llosgiadau Sylfaenol, unwaith eto wedi’i deilwra i gyd-destun yr amgylcheddau heriol rydym ni’n gweithio ynddynt. Rydym yn gyffrous i gyflwyno’r rhaglen hon dros y misoedd i ddod, ac ymchwilio i a yw’n gwneud gwahaniaeth ystyrlon i ymarferion cymorth cyntaf a ddarperir yn lleol.

Fel rhan o’n gwaith Bod yn Barod am Argyfwng, rydym wedi gweithio’n agos gyda Sefydliad Iechyd y Byd dros y flwyddyn ddiwethaf i ddatblygu argymhellion a gydnabyddir yn rhyngwladol ar sut dylai Timoedd Argyfwng Meddygol reoli achosion o anafusion o losgiadau torfol. Rydym bellach yn awyddus i ddatblygu’r argymhellion hyn i fod yn rhaglen hyfforddi, a fydd yn cael effaith wirioneddol ar sut y rheolir y digwyddiadau hyn, petai achosion mor ofnadwy’n digwydd.

Mae nifer o astudiaethau eraill ar y gweill, ac rydym wedi bod yn gwneud ymchwil i strategaethau addysg ddigidol yn LMICs, arolygon ymhlith aelwydydd Sierra Leone ac rydym hefyd yn gweithio gyda nyrsys i ddatblygu sgiliau ymchwil ym Malawi, i enwi ond ychydig.

Hoffem ddiolch i’n holl gydweithwyr, partneriaid, cymheiriaid, cefnogwyr ac ymgynghorwyr ar draws Prifysgol Abertawe, NIHR a’r tu hwnt, ac rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur arall pan fyddwn yn parhau i fynd i’r afael â rhai o’r prif flaenoriaethau ym maes anafiadau llosgi byd-eang.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Cyfranogwyr yn creu argraff dda mewn Gweithdy Rhoi Gwyddoniaeth Ar Waith

Newyddion | 14/11/2018
Darllen Mwy >
X
Back to top