Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Lleoliad gwaith myfyriwr yn llwyddiant ysgubol

Newyddion | 16/07/2018

Bu’r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang yn ddigon ffodus yn ddiweddar i weithio gydag un o fyfyrwyr brwdfrydig a dawnus iawn Prifysgol Abertawe – Rawan Taha – drwy gynllun lleoliadau gwaith SPIN Academi Cyflogadwyedd Abertawe.

Mae Rawan yn astudio am radd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus, ac ymunodd â ni ar leoliad gwaith i’n helpu i baratoi ar gyfer gweithdy rhyngwladol ar atal anafiadau i’w gynnal yma yn Abertawe. Mae hi wedi ysgrifennu astudiaeth achos wych yn rhannu ei phrofiad o’r lleoliad gwaith gyda ni.

Rydym bob amser yn falch o glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn ein gwaith, felly os hoffech ddysgu mwy am hynny neu am gyfleoedd i wneud lleoliadau gwaith yma, cysylltwch â ni! E-bostiwch l.t.hall@abertawe.ac.uk

Astudiaeth Achos gan Fyfyriwr Graddedig ar Raglen Lleoliadau Gwaith Prifysgol Abertawe

“Roedd y cysyniad newydd o atal yn cael ei ddefnyddio, bron yn gyfan gwbl gyda salwch. Roedd anafiadau’n cael eu hanghofio i raddau helaeth” – John E Gordon 1949 

Yn ystod fy nghwrs Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd, sylweddolais i fod pwysigrwydd anafiadau wedi cynyddu mewn gwledydd datblygol fel fy ngwlad enedigol i (yr Aifft), ac mewn cymunedau brodorol eraill a deallais y bydd y tueddiad hwn yn parhau i gynyddu wrth i glefydau heintus a dirywiol gael eu rheoli’n well. O ganlyniad fe wnes i gais i gwblhau lleoliad gwaith yn ystod mis Mehefin 2018 yng Nghanolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang Prifysgol Abertawe, oherwydd bod llosgiadau’n un o brif achosion anafiadau, anableddau a marwolaeth y gellir eu hatal.

Fy mhrif dasg yn ystod fy lleoliad gwaith oedd cynnal adolygiad llenyddiaeth er mwyn nodi testunau ar atal llosgiadau mewn gwledydd incwm isel a chanolig i baratoi am y gweithdy ar atal llosgiadau a gweithredu i’w gynnal yn Abertawe, Cymru ar 2 a 3 Gorffennaf 2018. Drwy gynnal yr adolygiad llenyddiaeth dan oruchwyliaeth yr Athro Tom Potokar, cyfarwyddwr y Ganolfan, ac Edna Ogada, ymchwilydd iechyd rhyngwladol profiadol, dysgais i ddod o hyd i bapurau a’u dadansoddi’n effeithiol, yn ogystal â sut i’w beirniadu’n fanwl gywir. Hefyd, dysgais i sgiliau defnyddio peiriannau chwilio fel EBSCO a SafetyLit. Ar ben hyn, ces i gyfle i fireinio fy sgiliau cyfeirnodi a defnyddio meddalwedd Microsoft Office fel Excel a Word.

Yn ystod fy astudiaethau fel myfyriwr Meistr Iechyd Cyhoeddus a’m rôl fel intern ymchwil yn ystod fy lleoliad gwaith, rwy’n ymdrechu’n gyson i gysylltu fy ngwaith â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig  sy’n alwad fyd-eang i weithredu er mwyn dileu tlodi, diogelu’r blaned a sicrhau bod pawb yn mwynhau heddwch a ffyniant. Mae anafiadau llosgi’n fwy tebygol o ddigwydd mewn gwledydd datblygol ac mewn rhai diwylliannau lle mae’r risg o losgiadau’n uwch ar gyfer menywod oherwydd y mathau o ddillad maen nhw’n eu gwisgo a gweithgareddau domestig ger fflamiau noeth, felly es i’r afael â nodau byd-eang 1, 3, 5 10 a 17 yn ystod fy lleoliad gwaith. Mae’r rhain yn cynrychioli Dim Tlodi, Iechyd a Lles Da, Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau, Lleihau Anghydraddoldeb a Phartneriaeth i Gyflawni Nodau.

Yn ogystal â hyn, ces i gyfle yn ystod fy lleoliad gwaith i ddeall pwysigrwydd mentrau polisi wrth weithredu strategaethau atal llosgiadau. Mae angen mentrau polisi i ategu mentrau addysgol mewn gwledydd datblygol er mwyn dodo hyd i ffyrdd diogelach o goginio, darparu gwres a golau na fflamau noeth, yn ogystal â deunyddiau dillad diogelach i atal dillad rhag mynd ar dân.

Yn gyffredinol, rwy’n ddiolchgar am y cyfle i gwblhau’r lleoliad gwaith hwn. Mae wedi rhoi trosolwg mwy ymarferol a chyfannol o arfer iechyd cyhoeddus i mi, ynghyd â nifer o sgiliau trosglwyddadwy a rhwydwaith rhyngwladol ehangach o ymarferwyr iechyd proffesiynol sy’n gweithio mewn agweddau gwahanol ar atal anafiadau.

Ymgeisydd am MSc Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe 2018,
Rawan Taha

 

 

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

Lansio canolfan fyd-eang i ddatrys argyfwng iechyd byd-eang llosgiadau

Newyddion | 16/07/2018
Darllen Mwy >
X
Back to top