Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf
O'r ganolfan

Tymor y Cynadleddau ar gyfer y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang

Newyddion | 10/11/2018

Mae aelodau’r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang yn brysur yr hydref hwn yn ymweld â nifer o gynadleddau rhyngwladol perthnasol. Mae amcanion ein prosiect, a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) yn cynnwys cynyddu ymwybyddiaeth fyd-eang o’r Ganolfan a’i gwaith a’i nodau, yn ogystal â chreu rhwydwaith cadarn o ymarferwyr proffesiynol ac ymchwilwyr ym maes gofal llosgiadau i gydweithio â nhw. Y nodau hyn yw’r prif gymhelliant dros ymweld â’r cynadleddau hyn ac, wrth gwrs, rydym am rannu manylion ein cynnydd a dysgu am ddatblygiadau ym maes atal anafiadau ac ymyriadau mewn meysydd a chyd-destunau eraill.

Bu Edna Ogada, ein Hymchwilydd Arweiniol sy’n cefnogi rhaglen yr NIHR, yn ymweld â’r Pumed Symposiwm Byd-eang ar Ymchwil Systemau Iechyd a gynhaliwyd yn Lerpwl, lle bu’n cynrychioli’r Ganolfan ac yn cryfhau gwybodaeth a chysylltiadau’r Ganolfan ym maes ymchwil i systemau iechyd cymunedol. Roedd yr wythnos yn brofiad buddiol, yn llawn cyfarfodydd ag unigolion o’r un meddylfryd a syniadau gwych ar gyfer gwaith gofal llosgiadau a chymunedol:

Roedd gan Edna adborth brwdfrydig i’w rannu â’r tîm yn y Ganolfan, a dywedodd: “Roedd y Pumed Symposiwm Byd-eang ar Ymchwil Systemau Iechyd yn brofiad hynod ddiddorol. Yn y sesiwn am roi systemau iechyd cymunedol wrth wraidd darparu gwasanaethau, dyfynnodd Stefan Swartling Peterson o UNICEF eiriau un o’i gyn gydweithwyr yn Uganda a ddywedodd: “Yn y cartref mae iechyd yn digwydd. Atgyweirio yw diben ysbytai.”

Fel canolfan sy’n gweithio i wella ansawdd gofal llosgiadau yn y gwledydd lle’r ydym yn gweithio, rydym yn canolbwyntio ar y rhai sydd mewn perygl o anafiadau llosgi, menywod a phlant yn eu cartrefi yn bennaf. Roedd uchafbwyntiau’r symposiwm yn cynnwys y sesiynau adeiladu sgiliau ddydd Llun a dydd Mawrth. Yn y sesiynau pedair awr o hyd hyn, bu’r cyfranogwyr yn trafod mater penodol yn fanwl ac yn ymdrin â rhai o’r cysyniadau allweddol mewn gweithdy.

Dysgais i am ymagweddau gafaelgar ac arloesol at ymchwil ansoddol cyfranogol yn y gymuned – a ches i gyfle i gael profiad o’r rhain hefyd. Maen nhw i gyd yn berthnasol i’n gwaith atal cymunedol a’n hymchwil cymorth cyntaf yn Nepal, Ethiopia a’r Tiriogaethau Palestinaidd a Feddiannir. Cyflwynwyd yr ymagwedd fwyaf cyffrous mewn sesiwn yn y prynhawn gan Shreetala Rao Seshari a Benson Isaac o Brifysgol Azim Premji yn Bengaluru, India. Buon nhw’n archwilio’r defnydd o theatr er mwyn cynyddu cyfranogiad cymunedau mewn datblygu polisïau, dull a ysbrydolwyd gan ddamcaniaeth Augusto Boal, Theatr y Gorthrymedig.

Bydd yr Athro Tom Potokar yn teithio i Bangkok rhwng 5 a 7 Tachwedd i gymryd rhan yng Nghynhadledd Diogelwch y Byd fel siaradwr gwadd. Cynhelir y Gynhadledd gan Weinidogaeth Iechyd Cyhoeddus Gwlad Thai, ar y cyd â Sefydliad Iechyd y Byd. Nod y 13eg Gynhadledd Fyd-eang ar Atal Anafiadau a Hybu Diogelwch yw rhannu profiad, gwybodaeth ac arfer da; hyrwyddo polisïau diogelwch; a chryfhau’r gymuned fyd-eang sy’n gweithio i atal anafiadau a hybu diogelwch. Bydd Tom yn rhoi cyflwyniad ar atal llosgiadau, gan gyfeirio at y gwaith a wnaed hyd yn hyn gan Interburns a chan y Ganolfan yma, wrth i ni gyflawni ein rôl arweiniol fel Grŵp Ymchwil Iechyd Byd-eang yr NIHR ar drawma llosgiadau. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys arolygon cymunedol, rhaglenni addysg, ymchwil gweithredu cyfranogol ac adeiladu gallu.

Bydd Tom Potokar hefyd yn mynd i Delhi ar ddiwedd mis Tachwedd fel un o Gadeiryddion trydydd cyfarfod gweithgor technegol Timau Meddygol Brys Sefydliad Iechyd y Byd. Bydd yn cyflwyno argymhellion ar y ffordd orau o reoli sefyllfaoedd pan geir anafiadau llosgi torfol mewn lleoliadau â phrinder adnoddau.

Bydd Ruth Ann Fanstone, myfyriwr PhD yn y Ganolfan, yn mynd i 19eg Gynhadledd y Gymdeithas Anafiadau Llosgi, a gynhelir rhwng 30 Tachwedd a 4 Rhagfyr yn New Delhi, India. Mae hi wedi’i gwahodd i siarad mewn sesiwn lle bydd pedwar therapydd rhyngwladol yn trafod addysg llosgiadau byd-eang. Bydd yn gyfle iddi adeiladu ar ei phrofiad proffesiynol fel ffisiotherapydd a’i hymchwil yn y Ganolfan. Bydd ei chyflwyniad yn canolbwyntio ar strategaethau i adeiladu a chynnal rhaglen adsefydlu anafiadau llosgi a gwella gwybodaeth am losgiadau, a rhesymu clinigol a sgiliau datrys problemau mewn canolfannau llosgiadau. Mae’r themâu hyn i gyd yn ganolog i nodau ymchwil y Ganolfan ac mae’r gynhadledd yn addo bod yn brofiad defnyddiol a buddiol.

< Yn ôl i Newyddion a Digwyddiadau

Erthygl nesaf

5ed Symposiwm Byd-eang ar ymchwil Systemau Iechyd

Newyddion | 10/11/2018
Darllen Mwy >
X
Back to top