Ymchwil

Prosiectau Ymchwil Hyblyg

Mae prosiectau ymchwil hyblyg ( PYHau) yn rhoi’r hyblygrwydd a’r gallu i ymateb yn gyflym i gyfleoedd ac anghenion a fydd yn codi trwy gydol y rhaglen. Prosiectau tymor byr yw’r rhain sydd fel arfer yn para rhwng tri a chwe mis, ac nid ydynt wedi’u cyfyngu i unrhyw bwnc neu fethodoleg benodol, cyn belled â’u bod yn cyd-fynd ag amcanion cyffredinol y rhaglen. Mae cyllid am ddwy flynedd yn y grant cyfredol i ymgymryd â’r prosiectau ymchwil hyblyg hyn.

Ar hyn o bryd, mae’r prosiectau ymchwil hyblyg yn cynnwys dwy ffrwd waith;

PYH.1: Arolwg Cymunedol Sierra Leone

Nod y ffrwd gyntaf yw casglu gwybodaeth gyd-destunol a chefndirol ar epidemioleg ac achoseg llosgiadau ar lefel gymunedol yn ardal Bo o Sierra Leone. Mae hefyd yn ceisio casglu gwybodaeth am wybodaeth, agweddau ac arferion cymunedol o ran atal llosgiadau a rhoi triniaeth cymorth cyntaf i losgiadau.

PYH.2: Dull lledaenu ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig

Nod yr ail ffrwd yw cynnal gwaith ymchwil ar ddatblygu strategaeth ddigidol briodol ar gyfer lledaenu deunyddiau hyfforddi i weithwyr iechyd proffesiynol ar ddarparu gwasanaeth llosgiadau mewn gwledydd.

< Yn ôl i'r ymchwil
X
Back to top