Ymchwil

COLOFN UN – Gwella Ansawdd a Gwyddoniaeth Gweithredu

Defnyddio meddylfryd systemau iechyd a gwyddoniaeth weithredu i drawsnewid gofal llosgiadau mewn amgylcheddau heb lawer o adnoddau lle mae gwrthdaro

Mae’r golofn gyntaf yn ymchwilio i nifer o feysydd â’r nod o gael effaith gadarnhaol ar ofal llosgiadau mewn amgylcheddau incwm isel a chanolig. Mae’n cynnwys tair prif ffrwd waith a phedwaredd un benodol ar feithrin gallu wrth ymchwilio;

Ffrwd 1.1

Bydd y ffrwd waith gyntaf hon yn gwerthuso effaith ac effeithiolrwydd dull gwella ansawdd uned losgiadau, a bydd yn datblygu pecyn cymorth a fframwaith gweithredu a fydd yn galluogi’r dull gwella ansawdd i gael ei ehangu a’i efelychu mewn gwledydd eraill.

Mae’r dull gwella ansawdd yn asesu a mesur unedau llosgiadau yn erbyn safonau gweithredu rhyngwladol, ac yn cynorthwyo timau lleol i drawsnewid gofal llosgiadau trwy gyfres o ymyriadau wedi’u teilwra. Datblygwyd y dull gwella ansawdd gan Interburns – rhwydwaith gwirfoddol rhyngwladol o weithwyr iechyd proffesiynol arbenigol sy’n gweithio i drawsnewid gofal ac atal llosgiadau yn fyd-eang. Gwnaeth rhaglen a ariannwyd gan yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol rhwng 2013–2016 gyflwyno’r rhaglen hon yn Nepal a Bangladesh, a chafodd sgôr prosiect derfynol o A+ am ei heffaith ar fwy na 15,000 o gleifion â llosgiadau.

Nod y ffrwd waith hon yw gwneud gwaith ymchwil ar effeithiolrwydd y dull gwella ansawdd, a sut y gellir ei roi ar waith mewn gwledydd incwm isel a chanolig amrywiol.

Ffrwd 1.2

Bydd hon yn ymchwilio i’r posibilrwydd o gymhwyso mesurau syml, gwrthrychol mewn lleoliad gofal llosgiadau, a allai fesur canlyniadau’r gofal llosgiadau a ddarperir.

Mae ein myfyriwr Doethuriaeth, Ruth-Ann Fanstone, yn gwneud gwaith ymchwil ar a ellir datblygu offeryn symlach i ddosbarthu crebachdod llosgiadau er mwyn asesu ansawdd darpariaeth y gwasanaeth llosgiadau, ac a all y mesur hwn gael ei gymhwyso ar raddfa i ddadansoddi effaith ymyriadau gwella ansawdd ar gleifion.

 

Ffrwd 1.3

Bydd tîm Canolfan Economeg Iechyd Abertawe, sydd wedi’i leoli yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, yn gweithio gyda’r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang i gynnal astudiaethau penodol sy’n berthnasol i faes anafiadau llosgi byd-eang.

Mae tîm Canolfan Economeg Iechyd Abertawe’n gweithio ar astudiaeth ar hyn o bryd i fesur pa mor cost effeithiol yw hi i ddefnyddio rhwymynnau penodol mewn senarios anafusion torfol mewn lleoliadau heb lawer o adnoddau, a bydd hefyd yn defnyddio technegau modelu economaidd i fesur costau hirdymor anafiadau llosgi a’r buddion cost o gael gwell gofal ac ataliad.

Bydd y gwaith hwn yn creu sylfaen ar gyfer gwneud argymhellion ar sail tystiolaeth ar y defnydd delfrydol o’r adnoddau sydd ar gael er mwyn cyflawni ymyriadau cost effeithiol mewn lleoliadau heb lawer o adnoddau.

 

Ffrwd 1.4

Mae hon yn ffrwd waith benodol a fydd yn ceisio datblygu sgiliau ymchwil ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gweithio yn y gwasanaethau llosgiadau a ddarperir mewn gwledydd incwm isel a chanolig.

Bydd y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Bud-eang yn datblygu a chyflwyno portffolio o hyfforddiant sydd wedi’i ddylunio’n benodol i ddatblygu sgiliau mewn gwyddoniaeth weithredu ac ymchwil llosgiadau mewn gwledydd incwm isel a chanolig. Bydd y rhaglenni hyn yn cael eu defnyddio i hyfforddi rhwydwaith rhyngwladol o ymchwilwyr i weithio yn y maes llosgiadau a thrawma byd-eang.

Bydd y ffrwd waith hon wedyn yn galluogi’r unigolion hynny sydd â’r wybodaeth ehangaf am anghenion ymchwil yn eu cyd-destun lleol – y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol lleol – i gynnal astudiaethau perthnasol, ac i droi’r canfyddiadau’n gamau gweithredu.

< Yn ôl i'r ymchwil
X
Back to top