Ymchwil

COLOFN TRI – Parodrwydd ar gyfer argyfwng

Parodrwydd am argyfwng a gofal llosgiadau sy’n ymwneud â gwrthdaro

 

Bob blwyddyn, mae trychinebau tân sy’n ymwneud â channoedd o anafusion, ac yn amlach na pheidio, maen nhw’n digwydd mewn amgylcheddau heb lawer o adnoddau. Ychydig o wybodaeth neu dystiolaeth sydd ar y ffordd orau o reoli’r digwyddiadau hyn, a sut i roi cymorth gwell i’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymateb i’r trychinebau hyn.

Ni ddaw llosgiadau o ganlyniad uniongyrchol i wrthdaro’n unig. Maent hefyd yn digwydd yn sgil methiant mewn gwasanaethau, cyflenwadau ynni annigonol, gorlenwi, a thanau agored mewn gwersylloedd ffoaduriaid. Dyma rai o’r heriau, ymhlith eraill, sy’n cynyddu’r risg o losgiadau ac sy’n cyflwyno rhwystrau penodol sydd angen sylw.

Mae angen hyfforddiant ar staff i weithio yn yr amgylcheddau hyn, a dealltwriaeth well o achosiaeth, baich ac effaith anafiadau llosgi yn y senarios hyn, a nod y golofn hon yw datblygu canllawiau a hyfforddiant i’r timau meddygol brys hynny, a fydd yn eu galluogi i reoli digwyddiadau llosgi gydag anafusion torfol yn well.

Mae colofn tri yn cynnwys tair ffrwd waith;

Ffrwd 3.1

Mae’r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang ac Interburns wedi datblygu cydweithrediadau rhyngwladol cryf â sefydliadau academaidd megis Johns Hopkins International Injury Research Unit, ac adran meddyginiaeth gwrthdaro’r Global Health Institute yn yr American University of Beirut.

Bydd y ffrwd waith hon yn nodi meysydd â blaenoriaeth ar gyfer datblygu ymchwil a pholisi mewn gofal llosgiadau sy’n ymwneud â gwrthdaro.

Ffrwd 3.2

Bydd y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang ac Interburns yn adeiladu ar ein perthynas waith gref â Sefydliad Iechyd y Byd ac asiantaethau eraill sy’n gysylltiedig â chymorth dyngarol mewn ardaloedd o wrthdaro, fel Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC), Medecins Sans Frontieres (MSF) a Chymorth Meddygol i Balestiniaid, i ddatblygu canllawiau ac argymhellion ar gyfer rheoli clinigol a pharodrwydd am argyfwng ar gyfer llosgiadau mewn amgylcheddau lle mae gwrthdaro.

Ffrwd 3.3

Bydd argymhellion ar gyfer rheoli senarios gydag anafusion torfol yn cael eu datblygu ymhellach mewn rhaglen hyfforddi, a fydd yn cael ei chyflwyno i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y maes ymateb i argyfyngau a thrychinebau.

< Yn ôl i'r ymchwil
X
Back to top