Ymchwil

COLOFN DAU – Gofal Llosgiadau Sylfaenol ac Atal

Datblygu systemau cenedlaethol effeithiol i atal llosgiadau ar lefelau gofal iechyd sylfaenol a chymunedol

Er mwyn cyflawni’r ail golofn, bydd y Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth ag Interburns, a rhwydwaith o bartneriaid tramor ledled Nepal, Tiriogaethau dan feddiant Palestina ac Ethiopia- Sagun, Cymorth Meddygol i Balestiniaid ac AMREF (a adnabu ynghynt fel Sefydliad Meddygol ac Ymchwil Affrica)-  i wneud gwaith ymchwil ar a allai rhaglen gofal ac atal llosgiadau gael effaith ar arferion ar lefel gymunedol.

Ataliad yw’r allwedd i leihau baich llosgiadau mewn gwledydd incwm isel a chanolig. I’r perwyl hwn, mae ymdrechion atal sylfaenol wedi’u gwneud ar lefel gymunedol ac mewn cyfleusterau gofal iechyd sylfaenol lefel is fel canolfannau iechyd, hybiau iechyd, fferyllfeydd neu glinigau. Dylai’r ymdrechion hyn fod yn seiliedig ar ddealltwriaeth leol o faich ac achosion llosgiadau, a dylent gael eu harwain yn bennaf gan y gymuned ei hunan, ond ychydig iawn o dystiolaeth sydd o ddulliau effeithiol mewn ymdrechion a arweinir gan y gymuned i atal anafiadau a llosgiadau, yn enwedig mewn gwledydd incwm isel a chanolig. Mae angen archwilio a diffinio’r hyn sy’n gweithio, ac ystyried pa mor ymarferol yw hi i gyflwyno hyn ar lefel ehangach.

Bydd colofn dau yn asesu a gwerthuso baich llosgiadau mewn cymunedau penodol, ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddatblygu rhaglen atal a arweinir gan y gymuned. Mae hefyd yn ceisio gwella gofal llosgiadau sylfaenol ar ddwy lefel mewn cymunedau penodol; trwy hyfforddi darparwyr gofal iechyd sylfaenol a thrwy hyfforddi’r gweithwyr gofal iechyd sylfaenol hyn i hwyluso hyfforddiant cymorth cyntaf yn eu cymunedau.

Bydd y casgliadau o’r astudiaeth yn cael eu defnyddio wedyn i ddatblygu argymhellion polisi a fframwaith ar lefel genedlaethol.

Mae colofn 2 yn cynnwys tair ffrwd waith;

Ffrwd 2.1

Trwy ein partneriaid yn Nepal, Tiriogaethau dan feddiant Palestina ac Ethiopia, bydd y ffrwd waith hon yn cynnal gwaith ymchwil ar epidemioleg ac achoseg llosgiadau mewn gwledydd heb lawer o adnoddau – h.y. byddwn yn cwblhau holiaduron cymunedol i gasglu data ar anafiadau trwy losgi, yn ogystal â gwybodaeth, agweddau ac arferion cymunedol ynghylch atal llosgiadau a chymorth cyntaf. Bydd y data hwn wedyn yn llywio datblygiad mentrau cymorth cyntaf ac atal a arweinir gan y gymuned.

Ffrwd 2.2

Bydd hon yn peilota modiwl gofal llosgiadau sylfaenol ar gyfer darparwyr gofal iechyd sylfaenol a rhaglen atal llosgiadau a chymorth cyntaf cymunedol. Bydd y ffrwd waith hon yn defnyddio dull cyfranogol o ddatblygu rhaglen gofal sylfaenol ar gyfer llosgiadau ar gyfer darparwyr gofal iechyd sylfaenol. Bydd hefyd yn defnyddio’r wybodaeth o Ffrwd 2.1 i lywio rhaglen hyfforddi ar gyfer cymorth cyntaf llosgiadau yn y gymuned (i’w hwyluso gan ddarparwyr gofal iechyd sylfaenol) a rhaglen atal a gaiff ei datblygu a’i harwain gan y gymuned.

Ffrwd 2.3

Ar sail y dystiolaeth a gesglir yn Ffrwd 2.1 a Ffrwd 2.2, bydd y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang, gan weithio gyda phartneriaid o fewn y wlad, yn datblygu model ar gyfer strategaethau gofal ac atal llosgiadau cenedlaethol i wledydd penodol.

< Yn ôl i'r ymchwil
X
Back to top